• 21 آبان 1397

  قرار گیری آیین نامه بر روی وبسایت مسابقه

 • 27 آبان 1397

  آغاز ثبت نام اولیه

 • 27 آذر 1397

  پایان مهلت ثبت نام اولیه

 • 12 بهمن 1397

  آخرین مهلت ارسال گزارش کار اولیه

 • 26 بهمن 1397

  اعلام اسامی تیم های پذیرفته شده

 • 4 اسفند 1397

  پایان مهلت ثبت نام نهایی تیم های راه یافته به مرحله دوم

 • 9 اسفند 1397

  جلسه توجیهی نهایی

 • 23 فروردین ماه 1398

  پایان مهلت تحویل گزارش کار نهایی

 • 29 فروردین ماه 1398

  جلسه چک جعبه تیم ها

 • 13 اردیبهشت ماه 1398

  روز مسابقه