حامیان برگزاری امسال

شرکت نصیر عمران آریا

شرکت نصیر عمران آریا

حامی طلایی
شرکت مهندسی ابرند

شرکت مهندسی ابرند

حامی نقره ای

مهندسان مشاور آبگیر

مهندسان مشاور آبگیر

حامی نقره ای
شرکت پاتروناک

شرکت پاتروناک

حامی برنزی
مهندسین مشاور سازه پردازی

مهندسین مشاور سازه پردازی

حامی برنزی
شرکت طرح نو اندیشان

شرکت طرح نو اندیشان

حامی برنزی
شرکت سازبن پژوه

شرکت سازبن پژوه

حامی برنزی