• 3 آذر 1398

  قرار گیری آیین نامه بر روی وبسایت مسابقه

 • 3 آذر 1398

  آغاز ثبت نام اولیه

 • 5 دی 1398

  پایان مهلت ثبت نام اولیه

 • 10 بهمن 1398

  آخرین مهلت ارسال گزارش کار اولیه

 • 12 بهمن 1398

  اعلام اسامی تیم های پذیرفته شده

 • 15 بهمن 1398

  پایان مهلت ثبت نام نهایی تیم های راه یافته به مرحله دوم

 • 17 بهمن 1398

  جلسه توجیهی تیم ها

 • 22 فروردین ماه 1399

  پایان مهلت تحویل گزارش کار نهایی

 • 28 فروردین ماه 1399

  جلسه چک جعبه تیم ها

 • 3 اردیبهشت ماه 1399

  روز مسابقه