حامیان برگزاری امسال

شرکت صنایع فلزی توحید

شرکت صنایع فلزی توحید

حامی طلایی
شرکت نصیر عمران آریا

شرکت نصیر عمران آریا

حامی طلایی
شرکت مهندسی ابرند

شرکت مهندسی ابرند

حامی نقره ای
شرکت مهندسان مشاور آبگیر

شرکت مهندسان مشاور آبگیر

حامی نقره ای
شرکت پایدار پی سازه

شرکت پایدار پی سازه

حامی نقره ای
شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان

شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان

حامی نقره ای

شرکت پاتروناک

شرکت پاتروناک

حامی برنزی
شرکت سازبن پژوه

شرکت سازبن پژوه

حامی برنزی
شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی

شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی

حامی برنزی
شرکت طرح نو اندیشان

شرکت طرح نو اندیشان

حامی برنزی