به تیم های برتر و برگزیده مسابقات مشوق های زیر اعطا خواهد شد:

 • گواهی حضور

  به هریک از اعضای تیم های شرکت کننده گواهی حضور در مسابقات ملی و به هر تیم تندیس مسابقات تقدیم خواهد شد.

 • درج در خبرنامه

  انعکاس گزارش عملکرد مقام های برتر این دوره از مسابقات در فصلنامه انجمن ژئوتکنیک ایران

 • جوایز نقدی

  به تیم های دانشجویی اول تا سوم جایزه نقدی و گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی تقدیم خواهد شد.

 • تندیس یادبود

  به تمامی تیم های راه یافته به مرحله دوم مسابقه به رسم یادبود پنجمین دوره مسابقات کشوری ژئووال تندیسی اهدا خواهد شد.

 • مقام زیباترین جعبه

  به تیمی که زیباترین جعبه را از منظر طرح روی چوب جعبه  داشته باشد مقام زیبا ترین اهدا خواهد شد.
  این مقام دارای جایزه نقدی نبوده و تنها تندیس یادبود و گواهی زیباترین جعبه به تیم اهدا خواهد شد.

 • مقام سریع ترین تیم

  به تیمی تعلق میگیرد که مجموع زمانهای ساخت، مونتاژ و بارگذاری آن از باقی تیم ها کمتر باشد و دیواره آن در کلیه مراحل پایدار بماند.
  این مقام دارای جایزه نقدی نبوده و تنها تندیس یادبود و گواهی سریعترین به تیم اهدا خواهد شد.

 • جایزه هنری ویدال

  به تیمی که دارای بالاترین نمره گزارش کار باشد مقام بهترین گزارش کار (جایزه ویدال) اهدا خواهد شد.
  این مقام دارای جایزه نقدی نبوده و تنها تندیس یادبود و گواهی برترین گزارش کار به تیم اهدا خواهد شد.