رئیس کمیته داوران

دکتر کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران

اساتید ناظر بر تدوین آئین نامه

دکترسعید غفارپور جهرمی

دکترسعید غفارپور جهرمی

دکتر سید حمید لاجوردی

دکتر سید حمید لاجوردی

دکتر جواد نظری افشار

دکتر جواد نظری افشار

نویسندگان آیین نامه ششمین دوره مسابقات

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

گروه داوران ششمین دوره مسابقات

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

گروه کمک داوران ششمین دوره مسابقات

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی

به زودی